Προκήρυξη (9) Εννέα θέσεων Νομικών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

0

 

Πλήρωσης έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστη-μονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του N. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσει την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω «ΠΙΝΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

(9) Θέσεις Νομικών με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

(2) Θέσεις Οικονομολόγων με εξειδίκευση στα εφαρμοσμένα οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού)

Αναλυτικά η Προκήρυξη