Προκήρυξη διαγωνισμού δικαστικών επιμελητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

0

Διαγωνισμό προκήρυξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πλήρωση 36 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών. O σχετικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25 Μαίου 2012 στο Κατάστημα Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών και θα είναι ενιαίος για όλη τη χώρα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο είκοσι μέρες πριν το διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την αίτηση είναι πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση, τίτλος σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου), υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου και απόδειξη καταβολής των εξετάστρων.

Σχόλια