Τροποποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού Ειρηνοδικών

0

Updated 08.01.2015

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης τροποποιείται η προκήρυξη του Διαγωνισμού για το διορισμό πενήντα τεσσάρων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης ως εξής “Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο διορισμού. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθμό 104572/24-12-2014 απόφασή μας.”

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 104572/24-12-2014 προκήρυξη :
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη πενήντα τεσσάρων δοκίμων Ειρηνοδικών, που θα διενεργηθεί στην Αθήνα στο κατάστημα του Αρείου Πάγου, στις 19 Μαρτίου 2015.

Δεκτοί στο διαγωνισμό αυτό γίνονται όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται από τα άρθρα 34-38 και 77Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ως προς δε την ηλικία, όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στο αστικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο, την πολιτική δικονομία, το ποινικό δίκαιο, την ποινική δικονομία και τα στοιχεία ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.

Για τους επιτυχόντες θα καταρτιστεί πίνακας κατά σειρά επιτυχίας, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ από αυτούς θα διορίζονται κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και θα τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια της ισχύος του πίνακα θέσεις Ειρηνοδικών, με Προεδρικό Διάταγμα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, πέντε τουλάχιστον ημέρες, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της προκήρυξης.

 

Σχόλια