Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ασκουμένων Δικηγόρων στον Δήμο Αλίμου

0

 Άλιμος, 03.10.2017

Ο Δήμος Αλίμου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρ. 58 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ87Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 και 5 ν. 4194/2013(208Α) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει. 3. Το με αρ. πρωτ. 32752/6.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της δυνατότητας απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων σε ΟΤΑ. 4. Την υπ` αρ. 356/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΚΖΧΩΨΒ-ΖΧΜ). 5. Την υπ` αρ. 11446/4.3.2016 ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 650 Β/10-03-2016). 6. Το υπ` αρ. πρωτ. 3016/20.02.2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Εξόδων) αναφορικά με την βεβαίωση εγγραφής και δέσμευσης πίστωσης του απαιτούμενου ποσού. 7. Τον ΟΕΥ του Δήμου. 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Προσκάλεί όσους υποψήφιους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Αλίμου, να υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α),για την κάλυψη δύο θέσεων:

Στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλίμου είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλίμου, Αριστοτέλους 53, 17455 Άλιμος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κυρίας Νάνου Χαρίκλειας (τηλ. επικοινωνίας: 2132008069). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δέκα ημέρες από την επομένη της ανάρτησης από 04.10.2017 έως και 13.10.2017

Το πλήρες κείμενο

Σχόλια