Προκήρυξη πλήρωσης 71 θέσεων για τη Σχολή Δικαστών

0

Νέο διαγωνισμό, για την εισαγωγή 71 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προκηρύσσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση και ειδικότερα: 1. Στη Διοικητική Δικαιοσύνη θα εισαχθούν 20 σπουδαστές 2. Στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη 44 σπουδαστές και 3. Επτά (7) σπουδαστές στις θέσεις δοκίμων παρέδρων Εισαγγελίας.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α. Όσοι την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, μεμονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και
β. Έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 16η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της Σχολής.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού.
 

Σχόλια