Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατροδικαστή Δ΄ Τάξεως

0

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 21/τ.Α.Σ.Ε.Π./02-07-2018 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με Α.Δ.Α.: Ψ1ΒΗΩ-ΝΣΨ, η αριθ. 42934/04-06-2018 προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατροδικαστή Δ΄ Τάξεως στην Τοπική Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3772/2009 (112/τ.Α΄) και του άρθρου 14, παρ. 2, εδ. α΄ του ν. 2190/1994 (28/τ.Α΄) όπως ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καλούνται να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη (συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, ήτοι από την 16/08/2018 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, την οποία μπορούν να αναζητήσουν στο Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σχόλια