Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην σχολή νομικού σώματος ενόπλων δυνάμεων

0

Η Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΝΣΕ∆) µε έδρα την Αθήνα (Ρουφ) Αττικής προκυρύσσει :

1. Την πρόσληψη στη ΣΝΣΕ∆ διδακτικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ωριαία αποζηµίωση, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, για την περίοδο από 2-1-2020 έως 31-12-2020.

2. Προσόντα Υποψηφίων – Θέσεις προς Κάλυψη

α. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα γενικά προσόντα : (1) Να είναι Έλληνες πολίτες.

(2) ∆ύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γλωσσική επάρκεια της ελληνικής γλώσσας σε βαθµίδα «Β1/Μέτρια γνώση» ή «Β2/Καλή γνώση» για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται µε Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (άρθρ. 9 ν.4027/2011), που χορηγείται από το Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΠΕΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ.15180, Αθήνα και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρα, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη. Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη Σχολή ή από σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

(3) Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.

(4) Να µην διώκονται ή να µην έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήµατα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

(5) Οι άρρενες υποψήφιοι µέχρι την ηµεροµηνία πρόσληψής τους, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν µε δική τους µέριµνα, προσκοµίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσηµα µεταφρασµένη.

(6)Να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης συµµετοχής. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι γεννηθέντες από την 01-01-1952 και µεταγενέστερα.

(7) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, για την οποία προσλαµβάνονται.

(8) Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆ΟΑΤΑΠ ή το πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ.

(9) Να κατέχουν πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια εκπαιδευτών ενηλίκων της µη τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ), σε περίπτωση που δεν ανήκουν στην κατηγορία των καθηγητών ΑΕΙ, µελών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ, κύριου διδακτικού προσωπικού του ΕΚ∆∆Α (Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης) και του ΙΠΕ (Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως).

(10) Σε περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση, να µην υπόκεινται στους περιορισµούς των νόµων 1256/1982 και 1305/1982 (Περί πολυθεσίας). Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας και των Ανεξαρτήτων Αρχών, οι οποίοι διορίσθηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα πριν συµπληρωθεί πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους µόνιµους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων, η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθµίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που ασχολούνται στους ανωτέρω φορείς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, ακόµη και αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

β. Τα ανωτέρω γενικά προσόντα, θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο διορισµού, µε εξαίρεση το προσόν της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί ως την ηµεροµηνία πρόσληψης.

γ. Για τα Σχολεία Εκπαίδευσης 2ης και 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων (ΣΕΣΝΣ) που πρόκειται να διεξαχθούν στη ΣΝΣΕ∆ κατά το 1ο και 2ο ηµερολογιακό εξάµηνο του έτους 2020 κατά την ανωτέρω σειρά αναγραφής τους, διάρκειας φοίτησης µέχρι οκτώ (8) εβδοµάδες για κάθε Σχολείο.

(1) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις για διδασκαλία, των αντίστοιχων µαθηµάτων και κοινοποιείται το σύνολο του µέγιστου αριθµού ωρών απασχόλησης για κάθε υποψήφιο κατά µάθηµα, όπως παρακάτω:

(2) Τα απαιτούµενα ειδικά προσόντα για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων, είναι τα ακόλουθα:

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αποθήκευση αρχείου [358.28 KB]