Προκήρυξη μεταπ/κών σπουδών στο «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» – ακαδ. έτος 2019-2020

0

Τα Τμήματα Νομικής των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» (ΦΕΚ ίδρυσης ΔΠΜΣ: 4198/τ.Β΄/25-9-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού 1823/τ.Β΄/23-5-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο. Επισπεύδον Τμήμα είναι το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ με τίτλο «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 27 Μαΐου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων (27/5/2019 έως 28/6/2019) και κατά τις ώρες 11:30-13:00.

β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής, Γραμματεία Τμήματος Νομικής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του/της υποψήφιου/ας από Δημόσια Αρχή.

  1. Προκήρυξη ΔΠΜΣ_Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο για το ακ. έτος 2019-2020
  2. Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο για το ακ. έτος 2019-2020

Σχόλια