Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης”

0

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 590/16.4.2019 (τ. Γ΄).

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός Προκήρυξης: 1819023247/22.2.2019 (ΑΔΑ: 6Φ2146Ψ2Ν-4ΝΣ)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 11302

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (κατόπιν αιτήσεως της Μον. Επίκουρου Καθηγήτριας κυρίας Ρεβέκκας-Εμμανουέλας Παπαδοπούλου για εξέλιξη).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 3.7.2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 2103688647).

Σχόλια