spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΠροκύρηξη για πτυχιούχους νομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Προκύρηξη για πτυχιούχους νομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη 28/09/2015
Α.Π. 4871/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, ∆ιοίκησης και Νομικών
Επιστημών στο Γνωστικό Αντικείμενο ∆ίκαιο Ενέργειας ή Οικονομικά της Ενέργειας.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«∆ιαχείριση 25% των διδάκτρων των ΠΜΣ του ∆ι.Πα.Ε»

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «∆ιαχείριση 25% των διδάκτρων των ΠΜΣ του ∆ι.Πα.Ε», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό/ούς συνεργάτη/ες (φυσικό/ά πρόσωπο/α) που πληροί/ούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που να αφορά σε ειδίκευση στο ∆ίκαιο Ενέργειας ή στα
Οικονομικά της Ενέργειας.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
– Άριστη Γνώση εφαρμογής βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows, εφαρμογών Microsoft
Office, εφαρμογών διαδικτύου κ.α.).
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
– Γνώσεις σε συστήματα υποστήριξης ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
– Ερευνητική ενασχόληση με το ∆ίκαιο Ενέργειας ή τα Οικονομικά της Ενέργειας.
∆ημοσίευση σχετικών εργασιών.
– Υποτροφίες που έλαβαν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ελάχιστος βαθμός κριτηρίου (0-10) Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου
1 Βαθμός επίδοσης στις σπουδές Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πρώτου κύκλου. 5 25%
2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που να περιλαμβάνει ειδίκευση στο ∆ίκαιο Ενέργειας ή στα Οικονομικά της Ενέργειας. 5 50%
3 Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας, όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των τυπικών – ουσιαστικών και συνεκτιμώμενων επιπλέον προσόντων καθώς και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης. 5 25%

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους των παραπάνω υπό προκήρυξη αντικειμένων, των οποίων οι τίτλοι Σπουδών τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου: Σ

υνδρομή στην ανάπτυξη, οργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας των ΠΜΣ της Σχολής Οικονομίας, ∆ιοίκησης και Νομικών Επιστημών με έμφαση στο αντίστοιχο Π.Μ.Σ., στο οποίο θα απασχολείται κυρίως, η οποία περιλαμβάνει:

– Την ανάπτυξη, ενημέρωση και βελτίωση του οδηγού σπουδών, τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με συγγράμματα και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και την ενημέρωση του περιβάλλοντος τηλεκπαίδευσης της Σχολής.

– Την αδιάλειπτη παροχή γενικής υποστήριξης και συνεργασίας με το διδακτικό προσωπικό και τους επισκέπτες καθηγητές της Σχολής, ιδίως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων και τη διατήρηση τακτικής επικοινωνίας με τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές.

– Τη συνδρομή στην ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών και περιφερειακών σχέσεων του ∆Ι.ΠΑ.Ε. σε θέματα των Π.Μ.Σ με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημοσίου και παραγωγικούς φορείς, η οποία επισπεύδεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ΠΜΣ.

– Τη συμβολή στην συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου και τη συνδρομή της ΜΟ.∆Ι.Π. του ∆Ι.ΠΑ.Ε. με παραδοτέο τη σύνταξη έγγραφης αναφοράς ως προς το ανωτέρω εκτελεσθέν έργο.

∆ιάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, διάρκειας 12 μηνών.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Οι εκθέσεις για το παραχθέν έργο του αντισυμβαλλόμενου θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής παραδοτέων από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του αντίστοιχου έργου.

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική κατ’ αποκοπή αποζημίωση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου θα καθοριστεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ∆Ι.ΠΑ.Ε., κατόπιν συνεκτίμησης των προσόντων του/των επιλεχθησόμενου/ων υποψηφίου/ων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ: 1

. Πρόταση για την παροχή Έργου (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων, συμβάσεων απασχόλησης – εργασίας και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού της Ε.∆ι.Ε.Λ. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Ε.Λ.Ε. του ∆Ι.ΠΑ.Ε.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361).

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία του Ε.Λ.Ε. του ∆Ι.ΠΑ.Ε. μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ε.Λ.Ε. του ∆Ι.ΠΑ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

3. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

4. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους αρμοδίως θεωρημένους για τη γνησιότητά τους, και σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση.

5. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου – αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

6. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.

8. Ο Ε.Λ.Ε. του ∆Ι.ΠΑ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και ∆ιαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ε.Λ.Ε. του ∆Ι.ΠΑ.Ε.

10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).

11. Για τους άρρενες υποψηφίους: Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο πρότασης με περιεχόμενο όπως καθορίζεται κατωτέρω εις διπλούν: ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα του πρωτοτύπου, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». ∆ιευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ (επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς):

 Έντυπη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την παροχή έργου» (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται στον ιστοχώρο του ∆ι.Πα.Ε.)

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πρώτου και δεύτερου κύκλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), πιστοποιήσεων γνώσεων αγγλικής γλώσσας, συμβάσεων απασχόλησης – εργασίας και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό και στην έντυπη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την παροχή έργου».

 Ένα CD που θα περιλαμβάνει (σε Word αρχεία) την «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την παροχή έργου» καθώς και το βιογραφικό σημείωμα.

 Σφραγισμένες συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).

Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη (βλ. κριτήριο 3). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν, κατά την κρίση τους, και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός ∆ι.Πα.Ε. 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του ∆ι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.gr) και του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (http://rc.ihu.edu.gr) και θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 28.09.2015 έως την 14.10.2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. ∆έσποινα Ζιώγα (τηλ. 2310474564 fax: 2310474569, e-mail: d.zioga@ihu.edu.gr ).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ∆Ι.ΠΑ.Ε.

Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος Αντιπρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής

Lawjobs