Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Σπουδών Νομικής Σχολής Αθηνών 2017-2018

0

 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 νέο, ενιαίο, εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω επιμέρους ε- πιστημονικές κατευθύνσεις:

α) Αστικό Δίκαιο
β) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
γ) Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
δ) Εταιρείες και Χρηματοδότηση
ε) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
στ) Ναυτικό Δίκαιο
ζ) Εργατικό Δίκαιο
η) Πολιτική Δικονομία
θ) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
ι) Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
ια) Δημόσιο Δίκαιο
ιβ) Φορολογικό Δίκαιο
ιγ) Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
ιδ) Δίκαιο του Περιβάλλοντος
ιε) Φιλοσοφία Δικαίου ιστ) Ιστορία Δικαίου
ιζ) Εκκλησιαστικό Δίκαιο
ιη) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
ιθ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κ) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
κα) Συγκριτικές Νομικές Σπουδές.

Διάρκεια σπουδών

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευ- νητική εργασία και η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το κάθε μάθημα μπορεί να διδάσκεται κατά υποθέματα. Στα δύο εξάμηνα διδάσκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, τα οποία ο υποψήφιος επιλέγει από τον προτεινόμενο για κάθε κατεύθυνση κατάλογο μαθημάτων. Στον κατάλογο επιλεγόμε- νων μαθημάτων δύνανται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα από τα προσφερόμενα σε άλλες κατευθύνσεις του προγράμματος.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί όσοι: α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι., αναγνωρισμένου κατά νόμο από την αρμόδια αρχή της Ελληνικής Πολιτείας και β) έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και πάνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Έπειτα από αιτιο- λογημένη εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ, κατόπιν πρότασης του εκπροσώπου κάθε Τομέα και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυ- χιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της κατεύθυνσης γνωστικά αντικείμενα.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις προαναφερθείσες γλώσσες, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλει δήλωση σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται από μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής επί νομικού κειμένου. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

Κριτήρια επιλογής

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. στις επιμέρους κατευθύνσεις, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε αξιολόγηση, γραπτή ή προφορική, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υ- ποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λί- αν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη κατεύθυνση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές με τη δηλούμενη κατεύθυνση γνωστικό αντικείμενο. Για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από τελειόφοιτους φοιτητές που οφείλουν έως το πολύ 2 (δύο) μαθήματα, υπό την αίρεση της επιτυχούς εξέτασης σε αυτά την εξετα- στική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017.

Συνδρομή φοιτητών – Υποτροφίες

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1200 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση με την εγγραφή και η δεύτερη με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου), ενώ προβλέπεται η χορήγηση έως 3 υποτροφιών ανά κατεύθυνση βάσει ακαδημα- ϊκών κριτηρίων και με συνεκτίμηση κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων και δυνατότητα εσωτερικής αναδιανομής στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά κατεύ- θυνση και καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, με εισή- γηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. μετά τη γνώμη της Σ.Ε.Μ.Σ. Με την ίδια απόφαση μπορούν να γίνονται επιπροσθέτως δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λει- τουργοί ανά κατεύθυνση, επιλεγόμενοι με βάση το βαθμό πτυχίου, την τυχόν κατοχή μεταπτυχι- ακού τίτλου και προφορική συνέντευξη.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει κατ’ έτος αίτηση υποψηφιότητας σε δύο κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, αλλά, εφόσον επιτύχει και στις δύο, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην κατεύθυνση που έχει δηλώσει πρώτη. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής (Ακαδημίας 45, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), με βάση το ενιαίο έντυπο από την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2017, καθημερινά και κατά τις ώρες 10.00-13.00. Οι προφορικές και γραπτές αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρί- ου έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Αντίγραφο πτυχίου (χωρίς επικύρωση)
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (χωρίς επικύρωση)
3. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
4. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμιο
της αλλοδαπής
5. Πιστοποιητικά/πτυχία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (νομίμως επικυρωμένα και
όχι μεταφρασμένα)
6. Βιογραφικό σημείωμα

Αναλυτικές πληροφορίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Νομικής Σχολής Αθηνών

 

Σχόλια