Προκύρηξη μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις στο ∆ήμο Καρπενησίου, με σχέση έμμισθης εντολής

0

 

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει (23/02/2015)  την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μη-ιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του ∆ήμου Καρπενησίου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

2. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του ∆ήμου Καρπενησίου και ειδικότερα:

-η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα αιρετά όργανα διοίκησης του ∆ήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες, για τη διασφάλιση του νομότυπου των διοικητικών πράξεων,

-η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες καθώς τα άλλα νομικά πρόσωπα του ∆ήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους,

-η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το ∆ήμο,

-η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο ∆ήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του ∆ήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους

-η νομική εκπροσώπηση του ∆ήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων και ενώπιον των ∆ιοικητικών Αρχών,

– η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το ∆ήμο,

– η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας,

– η προετοιμασία και εισήγηση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ο.Ε.Υ. ∆ήμου Καρπενησίου) σχεδίων εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων του ∆ήμου ή τροποποιήσεων αυτών, καθώς και καταστατικών δημοτικών νομικών προσώπων κάθε είδους ή τροποποιήσεων αυτών.

– ο χειρισμός και η διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξώδικων εγγράφων που απευθύνουν τρίτοι προς το ∆ήμο και έχουν νομική σημασία,

– η παραλαβή εξώδικων και δικογράφων που απευθύνονται στο ∆ήμο

– η παρακολούθηση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, η τήρηση ακριβούς ημερολογίου δικασίμων και η ενημέρωση ειδικών δελτίων ή καταστάσεων για τις προβλέψεις των χειριστών δικηγόρων και τα δικαστικά αποτελέσματα, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ο.Ε.Υ. ∆ήμου Καρπενησίου),

Αναλυτικά η προκύρηξη >

Σχόλια