Προοικονομείται στήριξη του ΣτΕ στον “Καλλικράτη”

0

Την απόρριψη των προσφυγών δεκάδων Δήμων και Κοινοτήτων κατά του σχεδίου “Καλλικράτης” αναμένεται, κατά πληροφορίες, να εισηγηθούν οι σύμβουλοι Ν. Μαρκουλάκης και Παναγιώτα Καρλή.
Ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχουν προσφύγει Δήμοι και Κοινότητες κατά του Ν. 3852/2010, αλλά και κατά αποφάσεων του υπουργού Εσωτερικών με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων ανά κάθε εκλογική περιφέρεια. Στις προσφυγές τους οι Δήμοι υποστηρίζουν ότι ο Καλλικράτης είναι αντίθετος στα άρθρα 26, 95 και 102 του Συντάγματος και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες η αντίθεση του «Καλλικράτη» στην ΕΣΔΑ έγκειται στο γεγονός ότι οι ενσωματώσεις και καταργήσεις των Δήμων έγιναν με τον ίδιο το νόμο 3852/2010, χωρίς να προβλέπεται για το σκοπό αυτό η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων αποφάσεων οργάνων της Πολιτείας.
Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι εφόσον δεν υπάρχουν αποφάσεις της Πολιτείας που να αφορούν την εκτέλεση και εφαρμογή του «Καλλικράτη» δεν μπορεί να ελεγχθεί για την συνταγματικότητα και νομιμότητά του από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Από την πλευρά τους οι σύμβουλοι, αναμένεται να υποστηρίζουν ότι οι προσφυγές είναι αβάσιμες καθώς «η διάταξη του άρθρου 102 του Συντάγματος επιτρέπει κατά την ενάσκηση νομοθετικής ή κανονιστικής εξουσίας στην ευρεία συνένωση των ΟΤΑ στο πλαίσιο ανασυγκρότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης». Παράλληλα, θα αναφέρουν ότι «δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος νόμος με τον οποίο προβλέπεται η κατάργηση, ακόμη και σε ευρύτατη έκταση, πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συνένωση ή συγχώνευσή τους σε ενιαίους οργανισμούς και η ανάθεση στους οργανισμούς αυτούς της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων των καταργούμενων Δήμων και Κοινοτήτων βάσει τοπικών δεδομένων και κριτηρίων, τα οποία συναρτώνται κατ αρχήν με τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες των οικείων περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος».
Επιπλέον, οι σύμβουλοι θα επισημάνουν ότι αμφισβητείται η δυνατότητα να προσβληθεί ευθέως νόμος, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση για τον «Καλλικράτη», καθώς μέχρι τώρα η νομολογία του δικαστηρίου (παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ) έχει αποφανθεί ότι αυτό δεν είναι δυνατό και ότι μπορούν να προσβληθούν μόνο αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του νόμου.

Σχόλια