Πρόσβαση βουλευτών σε ορισμένα προσωπικά στοιχεία πολιτών

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απεφάνθη υπέρ της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πολιτών, όταν αυτά ζητούνται από βουλευτές, στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η Αρχή έκρινε ότι οι βουλευτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αιτήσεις πολιτών για σύναψη σύμβασης έργου με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) καθώς και σε άλλα σχετικά δικαιολογητικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, αν ήταν πράγματι αξιοκρατική η επιλογή των προσώπων που συνήψαν σύμβαση έργου με το ΙΚΑ.

Η Αρχή επέτρεψε στο ΙΚΑ να χορηγήσει στους βουλευτές τα παραπάνω στοιχεία, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση οι υπεύθυνοι του ασφαλιστικού ιδρύματος να ενημερώσουν πρώτα με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με ανακοίνωση στον Τύπο, τους πολίτες τους οποίους αφορούν τα εν λόγω στοιχεία.