Προσφυγή για το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

0

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση της από 29.9.08 υπουργικής απόφασης με την οποία συγκροτούνται το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Διοικούσες Επιτροπές του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).
Το ΤΕΕ στρέφεται κατά του σημείου της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο διορισμό του προέδρου, του κυβερνητικού επιτρόπου , των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ καθώς και του προέδρου και των μελών της διοικούσας επιτροπής μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων.
Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι ο Ν. 3655/08 και η ίδρυση του νέου Ταμείου προσβάλλει την αυτοδιοίκηση του ασφαλιστικού φορά των μηχανικών, διότι η διοίκηση των ασφαλιστικών υποθέσεων και ειδικά η διαχείριση της ασφαλιστικής περιουσίας του Ταμείου ανατίθεται όχι στους εκπροσώπους της ασφαλιστικής κοινότητας των μηχανικών, αλλά σε όργανο πολλαπλών ασφαλιστικών φορέων του ενιαίου Ταμείου.
Ακόμη, το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι ο νέος νόμος προσβάλλει την αυτοδιοίκηση των επαγγελματικών οργανώσεων των ελεύθερων επαγγελματιών, παραβιάζει τα άρθρα 5 παρ. 1, 12 παρ. 1, 22. παρ. 5 και 23 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και τις αρχές της βεβαιότητας δικαίου, διαφάνειας της διαδικασίας και αμεροληψίας τη διοίκησης, δεδομένου ότι η επιτροπή επιλογής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ συγκροτήθηκε μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.