Προσφυγή στο ΔΕΚ κατά της Ελλάδας για την απαλλαγή φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο σε Έλληνες πολίτες

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο ΔΕΚ ζητώντας να αναγνωριστεί ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις του άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ, χορηγώντας απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων αποκλειστικά και μόνο στα πρόσωπα που κατοικούν ήδη μονίμως στην Ελλάδα, αλλά όχι και στα πρόσωπα που έχουν την πρόθεση να εγκατασταθούν μελλοντικώς στη χώρα και
χορηγώντας, υπό ορισμένους όρους, απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων στην Ελλάδα μόνο σε Έλληνες υπηκόους κατά την αγορά πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα κατά ρητή διάκριση εις βάρος των κατοίκων αλλοδαπής οι οποίοι δεν είναι Έλληνες υπήκοοι.

Ο ελληνικός νόμος 1078/1980 ορίζει τα εξής: «Συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου από έγγαμο απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, εφόσον ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία εφόσον ο αγοραστής δεν κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
Κατ εξαίρεση, παρέχεται απαλλαγή κατά την αγορά από Έλληνες ή ομογενείς που εργάστηκαν στο εξωτερικό για έξι τουλάχιστον χρόνια και είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο της χώρας, έστω και αν δεν κατοικούν κατά το χρόνο της αγοράς μόνιμα στην Ελλάδα.»

Κατά την Επιτροπή, η απαλλαγή από τον φόρο μεταβιβάσεως ωφελεί κυρίως τους Έλληνες πολίτες.

Ο αποκλεισμός από την απαλλαγή των κοινοτικών υπηκόων που δεν διαμένουν ήδη στην Ελλάδα συνιστά διακριτική μεταχείριση συνδεόμενη με την εθνικότητα, η οποία δυσχεραίνει και παρεμποδίζει, έτσι, την αγορά πρώτης κατοικίας στη χώρα αυτή από πολίτες άλλων κρατών μελών.

Το διακριτικό αυτό εμπόδιο επιβεβαιώνεται και ενισχύεται από τον ρητό περιορισμό της απαλλαγής στους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού.

Η Κομισιόν ζητεί να αναγνωρίσει το ΔΕΚ ότι η Ελληνική Δημοκρατία παραβαίνει τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει δυνάμει των άρθρων 18,39 και 43 υπό το φως και του άρθρου 12 της συνθήκης ΕΚ (και δυνάμει των άρθρων 28, 31 και 4 της Συμφωνίας ΕΟΧ), καθόσον παρεμποδίζει την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές.

Σχόλια