Προσφυγή της ΕΕ κατά της Ελλάδας για την μη αναγνώριση των πτυχίων

0

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατέθεσε προσφυγή κατά της Ελληνικής δηµοκρατίας (Υπόθεση C-274/05) ζητώντας να αναγνωρίσει το δικαστήριο ότι η Ελλάδα έχει παραβεί τις υποχρεώσεις της σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών .

Η Επιτροπή προσάπτει στην Ελλάδα ότι δεν µετέφερε ορθώς στην εσωτερική της έννοµη τάξη τις διατάξεις της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ «σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών».

Σχόλια