Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 186 του ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5), στην οποία ορίζεται ότι:

« 1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εξής: α)..,β)..,γ)..,δ)..,ε) Έναν διαμεσολαβητή εκπρόσωπο επαγγελματικών φορέων της χώρας, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, στ) Δύο διαμεσολαβητές, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»,
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, με αίτησή τους στο e-mail:vrigopoulos@justice.gov.gr

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018

Σχόλια