Πρόσκληση για άσκηση (2) Δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

“ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208), όπως ισχύουν, την με αριθ. 97994/29.11.2013 κοινή απόφασή μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Β΄ 3088) και την με αριθ. 98240 οικ /23.12.2014 απόφασή μας

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο υπολειπόμενος χρόνος άσκησής τους είναι έξι (6) μήνες, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση μέχρι και την 9η Ιανουαρίου 2015, είτε ηλεκτρονικά (hdrydaki@justice.gov.gr ή vrigopoulos@justice.gov.gr) είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, Ισόγειο – Γραφείο 58) όπου θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή.
Επισημαίνουμε ότι μετά την με αριθ. 98240οικ/23.12.2014 απόφασή μας, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της περ. Α. β της ως άνω Κ.Υ.Α., οι προς κάλυψη θέσεις ανέρχονται σε δυο (2)”.

Αίτηση

 

Σχόλια