Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων Δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

0

 

Προσκαλούνται όσες-οι υποψήφιες-οι δικηγόροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (15 Σεπτεμβρίου 2016 έως 15 Μαρτίου 2017) στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα στο πρωτόκολλο της ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 2016.