Πρόσκληση Συνεργασίας για (15) Δικηγόρους με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

0

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδηµίας 40)

Έχοντας υπόψη :

Α) τη µε αριθµ. 3592/3/29-9-2016 απόφαση ∆.Σ. του Τ. Π. & ∆ανείων (Α∆A: ΩΟΒΛ469ΗΗ7-ΖΜΒ), περί Ανάθεσης δικαστικών υποθέσεων σε δικηγόρους για την υπεράσπιση νοµικών υποθέσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας (Αθήνας) και του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ. Π. & ∆ανείων – Καθορισµός διαδικασίας ανάθεσης

Β) το υπ. αριθµ. 8072/8-11-2016 έγγραφο του Γρ. Ν.Σ.Κ. που εδρεύει στο Ταµείο, περί ανάγκης συνεργασίας µε εξωτερικούς δικηγόρους, για την υπεράσπιση νοµικών υποθέσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας (Αθήνας) και του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ. Π. & ∆ανείων, σύµφωνα µε την ως άνω σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Τ. Π. & ∆ανείων από το οποίο προκύπτει ο αριθµός των απαιτούµενων δικηγόρων για συνεργασία, ήτοι,

α. δέκα (10) δικηγόροι για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσία του Τ. Π. και ∆ανείων

β. πέντε (5) δικηγόροι για τις ανάγκες του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ.Π. και ∆ανείων

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

• Όσες/ους δικηγόρους, µέλη των οικείων ∆ικηγορικών Συλλόγων Αθηνών & Θεσσαλονίκης διορισµένους τουλάχιστον στο Εφετείο επιθυµούν να συνεργαστούν µε το Τ. Π. & ∆ανείων, για την υπεράσπιση νοµικών υποθέσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας (Αθήνας) και του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ. Π. & ∆ανείων, που αφορούν σε αντικείµενα του εµπορικού κλάδου, όπως αυτός προσδιορίζεται µε το άρθρο 4 του ν.3965/2011, όπως ισχύει, και τη µε αριθµ. 2/23510/0094/30-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1083/τ.Β΄/9-4-2012), ενώπιον των εν γένει ∆ικαστηρίων, Υπηρεσιών και Αρχών, να υποβάλουν αίτηση, από 14-12-2016, ηµεροµηνία ανάρτησης στη ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων, και ηµεροµηνία λήξης την 10-1-2017

• Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύµφωνα µε το σχετικό επισυναπτόµενο υπόδειγµα αίτησης που χορηγεί το Τ. Π. & ∆ανείων, το οποίο επέχει θέση και υπεύθυνης δήλωσης, του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Τ. Π. & ∆ανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Κατάστηµα Θεσ/νικης) 2

• Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του Ν. 4194/2013 Κώδικα ∆ικηγόρων, «Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας – Κωλύµατα» Με την αίτηση συνυποβάλλονται, βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο µητρώο του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος του, καµία πειθαρχική διαδικασία σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων και βιογραφικό σηµείωµα.

• Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ως άνω αριθµό των δικηγόρων που θα συνεργαστούν µε το Τ. Π. & ∆ανείων, η επιλογή θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, για την Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα), από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ιοικητικού και την Προϊσταµένη του Τµήµατος Γ΄ της ∆/νσης ∆ιοικητικού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος από τους νόµιµους αναπληρωτές τους και για το Κατάστηµα Θεσσαλονίκης του Τ. Π. & ∆ανείων, από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο Καταστήµατος και έναν Προϊστάµενο Τµήµατος του Καταστήµατος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος από τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Για την ηµεροµηνία κλήρωσης και το χώρο, οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν έγκαιρα, προκειµένου να παραστούν, εφόσον το επιθυµούν. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο αριθµός, των απαιτούµενων δικηγόρων για συνεργασία, ως εµφαίνεται ανωτέρω, η Υπηρεσία δύναται, να παρατείνει την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης συνεργασίας, για την οποία θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων (www.tpd.gr)

• Μετά την ανωτέρω διαδικασία, καταρτίζεται πίνακας, ισχύος δύο (2) ετών, και δηµοσίευση αυτού, στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων, µε τα ονοµατεπώνυµα κατά αύξοντα αριθµό κλήρωσης, ο οποίος θα περιλαµβάνει διπλάσιο αριθµό δικηγόρων από τον καθοριζόµενο, σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο του Γρ. Ν.Σ.Κ. Σε περίπτωση ανάγκης ανάθεσης υποθέσεων σε περισσότερους δικηγόρους από τον ανώτατο αριθµό που αρχικά έχει ορισθεί, θα ανατίθενται υποθέσεις, στους επιλαχόντες κατά σειρά, του πίνακα.

• Οι υποθέσεις θα ανατίθενται, από το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Τ. Π. & ∆ανείων και η εντολή/πληρεξουσιότητα, από την νόµιµη εκπρόσωπο του Τ. Π. & ∆ανείων, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης ή τον νόµιµο αναπληρωτή της.

• Θα υπογράφεται ειδική συµφωνία και η αµοιβή θα είναι η προβλεπόµενη, ως ελάχιστη, από τις οικείες διατάξεις του Κώδικά ∆ικηγόρων (ποσό αναφοράς του Γραµµατίου Προείσπραξης µετα του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

• Κατά την παραπάνω περίοδο της διετούς συνεργασίας, δεν επιτρέπεται η παράστασή τους, ως πληρεξουσίων δικηγόρων τρίτου, σε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του Τ. Π. & ∆ανείων

• Οι συνεργαζόµενοι δικηγόροι υποχρεούνται να τηρούν εχεµύθεια για τα θέµατα που χαρακτηρίζονται απόρρητα από τις κείµενες διατάξεις. Οφείλουν επίσης να τηρούν εχεµύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτών.

Αναλυτικά το σχετικό έγγραφο

Σχόλια