Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Το Υπ. Δικαιοσύνης με απόφαση του προσκαλεί ενδιαφερομένους, οι οποίοι επιθυμούν να καταλάβουν τη θέση του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4297/2014 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό το στοιχείο 2 του προοιμίου απόφασής του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα) και συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι σπουδές του υποψηφίου, η επαγγελματική του σταδιοδρομία, η γνώση ξένων γλωσσών και το τυχόν επιστημονικό του έργο.

Η αίτηση και το βιογραφικό υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή και αποστέλλονται, επίσης, και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση rlazarou@justice.gov.gr

Επί των υποψηφιοτήτων θα γνωμοδοτήσει η αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό το στοιχείο 2 του προοιμίου απόφασή μας.

Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης.