Πρόστιμο σε επιχείρηση για απόλυση εγκύου μετά από εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη

0

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε την καταγγελία που του διαβίβασε η Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε την οποία εργαζόµενη στον ιδιωτικό τοµέα απολύθηκε ενώ ήταν έγκυος.

Σύµφωνα µε το νόµο ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως γραπτώς την καταγγελία της συµβάσεως εργασίας προστατευόµενης µητέρας και να προβεί σε σχετική κοινοποίηση προς την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας αλλιώς η αναιτιολόγητη καταγγελία προστατευόµενης µητέρας είναι άκυρη.

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι στο έγγραφο της απόλυσης της εργαζόµενης δεν αναγραφόταν σπουδαίος λόγος καταγγελίας τον οποίο τελικά ο εργοδότης κοινοποίησε µε εξώδικη δήλωση προς την εργαζόµενη περίπου 20 ηµέρες µετά την καταγγελία της συµβάσεως. Το ζήτηµα πλέον ήταν αν η ακυρότητα λόγω έλλειψης αιτιολογίας της καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας προστατευόµενης µητέρας µπορούσε να θεραπευτεί µε τη µεταγενέστερη, µέσω εξωδίκου δηλώσεως, κοινοποίηση προς την εργαζόµενη του σπουδαίου λόγου καταγγελίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι καθώς οι συνέπειες της καταγγελίας επέρχονται από τότε που η εργαζόµενη λαµβάνει γνώση του εγγράφου της καταγγελίας, για να προστατεύεται επαρκώς η εργαζόµενη µητέρα, και προκειµένου να είναι σε θέση η ίδια έγκαιρα να προσβάλει –αν το επιθυµεί- το κύρος της καταγγελίας είναι απαραίτητο να γνωρίζει (η εργαζόµενη) κατά το χρονικό σηµείο της καταγγελίας το σπουδαίο λόγο καταγγελίας. Αξίζει να σηµειωθεί άλλωστε, ότι οι προθεσµίες προσβολής του κύρους της καταγγελίας είναι ιδιαίτερα σύντοµες (3µηνη προθεσµία για διεκδίκηση κάθε αξίωσης του εργαζόµενου που πηγάζει από την άκυρη καταγγελία της συµβάσεως εργασίας του και επίσης 6µηνη προθεσµία για κάθε αξίωση του εργαζόµενου περί καταβολής ή συµπληρώσεως της αποζηµίωσης καταγγελίας, η οποία πηγάζει από άκυρη καταγγελία). Σκοπός των σύντοµων αυτών αποσβεστικών προθεσµιών είναι η άρση της αβεβαιότητας, όσον αφορά το κύρος της καταγγελίας, και η ταχεία εκκαθάριση των αξιώσεων που πηγάζουν από την άκυρη καταγγελία.

Κατά συνέπεια, η επαρκής προστασία της (προστατευόµενης) µητέρας εργαζόµενης επιβάλλει, ο σπουδαίος λόγος καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας της να αναγράφεται στο έγγραφο της καταγγελίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω αναιτιολόγητης, συνεπώς άκυρης, καταγγελίας της σύµβασης εργασίας προστατευόµενης µητέρας. Η αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας επέβαλε πρόστιµο στην επιχείρηση.

 

Σχόλια