Πρόστιμο στην Ελλάδα για τα ηλεκτρονικά παίγνια

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε σε χρηματική ποινή ύψους 31.536 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για συμμόρφωση προς την απόφαση
C-65/05 που αφορά τα ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά παίγνια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Αν το ΔΕΚ αποφασίσει να επιβάλει την καταβολή χρηματικής ποινής ή κατ’ αποκοπήν ποσού, σε αυτό εναπόκειται, κατά την άσκηση της εξουσίας εκτιμήσεως που διαθέτει, να καθορίσει τα ποσά αυτά κατά τρόπον ώστε να είναι, αφενός, κατάλληλα για την περίσταση (διάρκεια παράβασης και δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα) και, αφετέρου, ανάλογα προς τη διαπιστωθείσα παράβαση καθώς και προς την ικανότητα πληρωμής του κράτους.

Λαμβανομένης υπόψη της εξακολουθήσεως της παραβάσεως επί μακρό διάστημα από της εκδόσεως της αποφάσεως η οποία τη διαπίστωσε αρχικώς, των δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων που διακυβεύονται, της μη εκδόσεως αποφάσεως περί αναστολής της εφαρμογής της οικείας ρυθμίσεως, και της ελλείψεως απτής ενάρξεως εκτελέσεως, το ΔΕΚ, εκτιμώντας ορθώς τις περιστάσεις της υπό κρίση υποθέσεως, καθορίζει σε τρία εκατομμύρια ευρώ το κατ’ αποκοπήν ποσό.

Η Ελληνική Δημοκρατία, εισάγοντας με το νόμο 3037/2002 την απαγόρευση, επ’ απειλή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παιγνίων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη (απαγόρευση ποσοτικού περιορισμού επί των εισαγωγών, ελεύθερη εγκατάσταση, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών), καθώς και από το άρθρο 8 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/ΕΚ.

Η Επιτροπή ζήτησε από το ΔΕΚ να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει όλα τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως της 26ης Οκτωβρίου 2006, C-65/05, δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 28 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ και από το άρθρο 8 της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

Η Κομισιόν ζήτησε επίσης από το ΔΕΚ να υποχρεώσει την Ελλάδα να καταβάλει χρηματική ποινή ύψους 31.798,80 ευρώ από της ημερομηνίας κατά την οποία θα εκδοθεί η απόφαση στην υπό κρίση υπόθεση και μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα έχει εκτελεσθεί η εν λόγω απόφαση C-65/05και να την υποχρεώσει να καταβάλει ημερήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 9.636 ευρώ, από τις 26 Οκτωβρίου 2006 (έκδοση απόφασης C-65/05), μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα εκδοθεί η απόφαση στην υπό κρίση υπόθεση.

Κατά τον νόμο 3037/2002, απαγορεύεται η εγκατάσταση και η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων σε δημόσια γενικά κέντρα όπως ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισμένων σωματείων κάθε φύσης και σε κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο.

Σχόλια