Προτάσεις από τον Συνήγορο του Πολίτη για τις προσλήψεις σε ΟΤΑ

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποίησε παρέμβαση προς το Υπουργείο Εσωτερικών προτείνοντας δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.

Η Αρχή, μετά από καταγγελίες πολιτών πάνω σε αυτό το θέμα, διεξήγαγε έρευνα, όπου πράγματι διαπίστωσε την εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία κατάταξης και επιλογής του εν λόγω προσωπικού και τις επακόλουθες σημαντικές ελλείψεις και σφάλματα της διαδικασίας επιλογής του, καθώς και τη μη εφαρμογή από διάφορους φορείς της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

Παράλληλα ο Συνήγορος διαπίστωσε την παντελή έλλειψη ελέγχου και εποπτείας της εν λόγω διαδικασίας καθώς και την ύπαρξη κριτηρίων επιλογής τα οποία φαίνεται να μην υπηρετούν την πρόθεση του νομοθέτη του αρχικού Ν.3250/2004 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων και συμπληρώσεών του για τη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων.