Προτάσεις της ΕΔΕ προς τον υπ. Δικαιοσύνης για την αποτελεσματικότερη απονομή Δικαιοσύνης

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με έγγραφό του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, υποβάλλει μια σειρά αιτημάτων για την αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης και την βελτίωση των υπηρεσιών των Δικαστηρίων.

Ειδικότερα, τα μέλη της Ένωσης επισημαίνουν ότι μετά την ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες, με βάση το πρόσφατο ΠΔ 30/2013, θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα δυσλειτουργίας των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών. Θεωρείται συνεπώς, απολύτως απαραίτητη η αύξηση των οργανικών θέσεων κατά πενήντα (50) θέσεις ανά έτος, τόσο για το τρέχον έτος (2013) όσο και για το επόμενο (2014). Η δε κατανομή αυτών προτείνεται όπως διαμορφωθεί ως εξής: τριάντα (30) θέσεις Δικαστών και είκοσι θέσεις (20) Εισαγγελέων.

Επίσης, ζητείται η άμεση πρόσληψη πενήντα (50) Ειρηνοδικών, από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2011, προς κάλυψη των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων, τα οποία (κενά) ανέρχονται σε 55 και τα οποία, μετά και την μετακύλιση μεγάλου μέρους της δικαστηριακής ύλης, από 01.04.2013, προς τα Ειρηνοδικεία, επιφέρουν μεγάλο πρόβλημα δυσλειτουργίας και κατ΄ ακολουθία καθυστέρησης στην απονομή Δικαιοσύνης.

Τέλος, σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΔΕ, θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη Γραμματέα στην έδρα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές δικονομικές διατάξεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των πρακτικών (μηχανικό ή χειρόγραφο). Kρίνεται δε, αναγκαία η κατάργηση της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4055/12, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 270 ΚΠολΔ και ζητείται η εξέταση των μαρτύρων να γίνεται ενώπιον όλης της σύνθεσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, διότι διαφορετικά αναιρείται η έννοια του Πολυμελούς Δικαστηρίου και καθίσταται αδύνατο να συμμετέχουν στη συζήτηση και να λαμβάνουν γνώση τα λοιπά μέρη της σύνθεσης. Το ΔΣ της Ένωσης καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η διεξαγωγή δίκαιης δίκης είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα διεξαγωγής της δίκης.

Σχόλια