Προτάσεις της Ε.Ε. για αλλαγές σε Ε.Π.Ε. και μετόχους Α.Ε.

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μέτρα για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης περίπου 10.000 εταιρειών που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας τους.

Η πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων (Directive2007/36/EC) έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εταιρικής διακυβέρνησης και θα είναι η πρώτη φορά που στην Ευρώπη οι μέτοχοι θα έχουν «λόγο επί των αποδοχών». Οι προτάσεις θα υποχρεώσουν τις εταιρείες να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις μισθολογικές τους πολιτικές, θα προβλέπεται ανώτατο όριο για τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών κ.ά.

Σύσταση της Επιτροπής για την ποιότητα των εκθέσεων εταιρικής διακυβέρνησης
Η σύσταση έχει ως στόχο τη βελτίωση των εκθέσεων των εισηγμένων εταιρειών σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση γενικότερα και να παράσχει οδηγίες με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας τους. Η πρόταση οδηγίας για τις μονοπρόσωπες εταιρείες θα καταργήσει την επαχθή διαδικασία καταχώρισης των θυγατρικών και θα διευκολύνει τη δραστηριοποίηση των ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ.
Βασικά στοιχεία της πρότασης:
Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν νόμο σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και θα έχουν όλες την ίδια επωνυμία: Societas Unius Personae (SUP).

– Τα κράτη-μέλη θα υποχρεούνται να επιτρέπουν την άμεση ηλεκτρονική καταχώριση των SUP
– Η πρόταση θα προβλέπει ένα υπόδειγμα καταστατικού, που θα είναι ενιαίο για ολόκληρη την ΕΕ
– Η επαρκής προστασία για τους πιστωτές θα διασφαλίζεται με τον έλεγχο του ισολογισμού και τη δήλωση φερεγγυότητας.
 

Σχόλια