Προτάσεις του ΣτΠ, για προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε.

0

Με αφετηρία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεκαοκταμήνου του Συμβουλίου της 7 Δεκεμβρίου 2012, ο Συνήγορος πρότεινε το Σεπτέμβριο 2013 στο υπουργείο Εξωτερικών σειρά μέτρων τα οποία δημοσιοποίησε σήμερα.

Οι τομείς αυτοί είναι η φορολογία, θέματα εσωτερικά, η ένταξη των μεταναστών, το άσυλο, θέματα αστικού δικαίου, τα θύματα βίας, η κοινωνική πολιτική κι ασφάλιση, η ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών, οι διακρίσεις και θέματα υγείας, η νεολαία, το περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι νομοθετικές διαδικασίες για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η λήψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση των μέτρων για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής καθώς και η εφαρμογή του προγράμματος FISCALIS 2014-2020, σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών φορολογικών αρχών. Επίσης, μέσα στις προτάσεις συμπεριλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους ασυνόδευτους ανήλικους, όπως η εφαρμογή του προβλεπόμενου συστήματος εκτίμησης της ηλικίας, η λειτουργία των κέντρων πρώτης υποδοχής με ειδική μέριμνα για ανηλίκους, η ανάγκη περιορισμού του προβλεπόμενου μέγιστου χρόνου διοικητικής κράτησης και το ζήτημα του διορισμού επιτρόπων ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο Συνήγορος θεωρεί κομβικής σημασίας για την Ελληνική προεδρία την προώθηση πολιτικών ένταξης των μεταναστών, όπως η αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι ζητήματα ουσιαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο, ύπαρξης δομών φιλοξενίας για την υποδοχή τους και περιορισμού της κράτησής τους, που συγχωρείται μόνον ως έσχατο μέτρο, πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας και προτείνει την εφαρμογή σειράς μέτρων.

Στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας προτείνεται επίσης να περιληφθεί η συζήτηση για την προώθηση μέτρων με στόχο την αποϊδρυματοποίηση, τη στήριξη της οικογένειας και της φροντίδας των παιδιών σε θεσμούς οικογενειακού τύπου, στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής καμπάνιας «Opening Doors for Europe’s Children” ενώ για την Έλλάδα, τονίζεται η ανάγκη για την λειτουργία των οικογενειακών δικαστηρίων, κατάλληλα στελεχωμένων, την εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής και την στήριξη των οικογενειών σε κρίση από κοινωνικές υπηρεσίες.

Επίσης, προτείνεται η ουσιαστική εφαρμογή της Οδηγίας 2010/41/ΕΕ για τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες και την πραγματική ενσωμάτωση της Οδηγίας αυτής στην Ελλάδα.

Σε ότι αφορά στην καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ο Συνήγορος θεωρεί ότι η Ελληνική Προεδρία θα μπορούσε να ξεκινήσει διαβουλεύσεις μεταξύ των Κρατών-Μελών για την επανεξέταση και της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί ρητά η κατασταλτική διοίκηση στο πεδίο εφαρμογής της και να απαλειφθεί η εξαίρεση της ιθαγένειας, που κάθε άλλο παρά συμβάλλει σε μια συνεκτική πολιτική ένταξης των μεταναστών.

Ανάμεσα στα θέματα που θίγει στην έκθεσή του ο Συνήγορος είναι και τα θέματα απλοποίησης των διαδικασιών ώστε να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως η Ανακοίνωση της Επιτροπής “Επιχειρηματικότητα 2020: Σχέδιο Δράσης. Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη”.

 

Σχόλια