Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στη Λέσβο

0

 

Την ανάγκη να υποστηριχθούν δράσεις προετοιµασίας των παιδιών για ένταξη στην εκπαίδευση, να ενισχυθούν ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των σχολικών κοινοτήτων και της τοπικής κοινωνίας, να λειτουργήσει νηπιαγωγείο στο ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας Καρά Τεπέ αλλά και να προβλεφθεί για τη νέα σχολική χρονιά η οργάνωση επαρκούς αριθµού τµηµάτων υποδοχής σε σχολεία της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τονίζει µεταξύ άλλων ο Συνήγορος του Πολίτη σε έκθεσή του σχετικά µε την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στη Λέσβο, µετά από επίσκεψη κλιµακίου της Αρχής σε σχολεία, ξενώνες και χώρους φιλοξενίας στο νησί.

Οι διαπιστώσεις για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και οι προτάσεις του Συνηγόρου στάλθηκαν στα Υπουργεία Παιδείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τον Φεβρουάριο του 2017, στην οποία συµµετείχαν ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και οµάδα επιστηµονικών συνεργατών του, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε παιδιά και εφήβους σε 8 ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, σε ένα δηµοτικό, ένα γυµνάσιο, ένα λύκειο και ένα άτυπο σχολείο για παιδιά πρόσφυγες, στο ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας ευάλωτων οµάδων Καρά Τεπέ και στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια. Επίσης έγιναν συναντήσεις µε τον ∆ήµαρχο Μυτιλήνης, τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, τους ∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων και εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται µε την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων.

Ειδικότερα ο Συνήγορος επιχείρησε να καταγράψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µεγαλύτερων ασυνόδευτων ανηλίκων, ηλικίας 15-17 ετών, προκειµένου να εισηγηθεί τη λήψη των κατάλληλων µέτρων, όπως τη λειτουργία περισσότερων προγραµµάτων άτυπης εκπαίδευσης και γλωσσοµάθειας και την ενίσχυση του Εσπερινού Γυµνασίου, προκειµένου να µπορεί να προσφέρει τις αναγκαίες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα παιδιά αυτά.

Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του µηχανισµού του Συνηγόρου για την παρακολούθηση των δικαιωµάτων των παιδιών που µετακινούνται στην Ελλάδα, που υποστηρίζεται και από το ∆ιεθνές Ταµείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωµένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).

Έκθεση «Η πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση στη Λέσβο» – 141 KB

Σχόλια