Πρόταση νόμου για τους όρους των τραπεζικών συμβάσεων χορήγησης δανείων

0

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικών διατάξεων που διασφαλίζουν το δανειολήπτη έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη σύναψη συμβάσεων χορήγησης δανείου, η θέση του οποίου κρίνεται ασθενέστερη ενόψει της υποχρέωσής του να υπογράφει προδιατυπωμένους όρους και να προσχωρεί σε νέους, χωρίς να ενημερώνεται γι’ αυτούς. Η πρόταση νόμου επιθυμεί να εντάξει στο πεδίο εφαρμογής του
ν. 3869/2010 και τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα, αναφορικά με τα ληξιπρόθεσμα και μη πλήρως εξυπηρετούμενα δάνεια προς τα τραπεζικά ιδρύματα, αφήνοντας εκτός τις οφειλές προς ιδιώτες, οι οποίες εξακολουθούν να υπάγονται στις ειδικότερες διατάξεις της προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδικασίας.

Η πρόταση νόμου περιέχει μεταξύ άλλων τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπει κάθε σύμβαση δανείου με τα τραπεζικά ιδρύματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου ως εκπροσώπου του δανειολήπτη, ο οποίος θα βεβαιώνει εγγράφως ότι έγινε ξεχωριστή διαπραγμάτευση για κάθε έναν από τους προτεινόμενους όρους του δανείου. Επίσης, ο όρος που αφορά στον καθορισμό του επιτοκίου θα πρέπει να υπολογίζεται με ακρίβεια και να παραμένει σταθερός για δύο έτη. Κάθε τροποποίηση στο βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως επί αποδείξει στο δανειολήπτη, ο οποίος θα έχει δικαίωμα να εναντιωθεί εγγράφως και επί αποδείξει εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η νέα συμφωνία, ο δανειολήπτης θα οφείλει το επιτόκιο υπερημερίας και όχι το ολόκληρο το οφειλόμενο εκ του δανείου ποσό. Ανατοκισμός επιτρέπεται με τους όρους που προβλέπονται για τους ιδιώτες στο αρ. 296 ΑΚ, ενώ συγχρόνως τέλη τραπεζικών εργασιών δε θα μετακυλίονται στους δανειολήπτες.

Τέλος, ορίζεται ότι το έτος υπολογίζεται σε 365,25 ημέρες και ο μήνας σε 30,41, ενώ η πρώτη κατοικία θα εξαιρείται απολύτως από πάσης φύσεως διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για χρέη έναντι τραπεζών και κάθε είδους νομικής οντότητας.

Σχόλια