Πρόταση της ΕΕ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

0

Η πλατφόρμα θα φέρει σε επαφή τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ένα φαινόμενο που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, τον ανταγωνισμό και τους κρατικούς προϋπολογισμούς.
Με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους, αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές.
Στα μέσα του 2013, η Επιτροπή πραγματοποίησε ένα πρώτο στάδιο διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων σε επίπεδο ΕΕ και ακολούθησε ένα δεύτερο στάδιο διαβουλεύσεων στις αρχές του 2014. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κοινωνικοί εταίροι επισήμαναν ότι η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο.
Ο κ. László Andor, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, δήλωσε: «Η αδήλωτη εργασία στερεί από τους εργαζομένους την κοινωνική προστασία, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και υποβαθμίζει τα πρότυπα εργασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή είναι απόλυτα αποφασισμένη να στηρίξει τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας».
Η νέα πλατφόρμα αναμένεται ότι:

α) θα προσφέρει ένα φόρουμ όπου οι εμπειρογνώμονες θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές,
β) θα εξετάσει εθνικά και ενωσιακά μέσα για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων,
γ) θα αντιμετωπίσει διασυνοριακές πτυχές,
δ) θα ενισχύσει την επιχειρησιακή συνεργασία,
ε) θα αναπτύξει κοινές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τις επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας,·
στ) θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα.

Η πρόταση σχετικά με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας, θα υποβληθεί άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς έγκριση.
 

Σχόλια