Πρόταση του Συνηγόρου για τροποποίηση του προγράμματος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ Α.Ε.

0

 

Πολίτες ζήτησαν τους µήνες Αύγουστο έως Οκτώβριο του 2016 τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου, προκειµένου να ενταχθούν στο πρόγραµµα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τη ∆ΕΗ Α.Ε., που βρισκόταν σε εξέλιξη ήδη από τον Απρίλιο του ιδίου έτους. Ειδικότερα, το αντικείµενο των υποθέσεων αφορούσε την απόρριψη αιτήµατος ένταξης των πελατών της ∆ΕΗ στην ευνοϊκή ρύθµιση των 36 δόσεων, λόγω του ότι είχε προηγηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης.

Ο Συνήγορος ζήτησε µε έγγραφό του ενηµέρωση και διευκρινίσεις από την Επιχείρηση, δεδοµένου ότι η ∆.Ε.Η το Σεπτέµβριο του 2016 προέβη σε σηµαντική τροποποίηση του προγράµµατος προς ακόµα ευνοϊκότερες ρυθµίσεις. Συγκεκριµένα, έδωσε τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθµιση των 36 δόσεων σε πελάτες που είχε προηγηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω χρέους µε την προϋπόθεση να µην έχουν προβεί σε αυθαίρετη επανασύνδεση, ενώ ακόµα και στις περιπτώσεις της ρευµατοκλοπής έδωσε τη δυνατότητα επανασύνδεσης µε προκαταβολή ίση του 15% της οφειλής και εξόφληση του υπολοίπου σε 12 δόσεις. Ο Συνήγορος ρώτησε τη ∆ΕΗ εάν σε αυτές τις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που ίσχυαν από το Σεπτέµβριο δύνανται να υπαχθούν και οι πελάτες που είχαν ήδη προβεί σε σύναψη διακανονισµού µε τους προηγούµενους όρους, δηλαδή µε προκαταβολή 30% του ποσού και εξόφλησης του υπολοίπου σε 8 δόσεις κατ’ ανώτερο, λόγω πρότερης διακοπής ηλεκτροδότησης.

Ο Συνήγορος επεσήµανε ότι δεν θα πρέπει, ιδιαίτερα στις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες της χώρας, να δηµιουργούνται εντυπώσεις διακριτικής µεταχείρισης των πολιτών όσον αφορά τη δυνατότητας ένταξής τους στο πρόγραµµα ευνοϊκών ρυθµίσεων των οφειλών τους. Τόνισε επίσης, ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του ίδιου προγράµµατος διακανονισµών είναι σηµαντικό να παρέχονται ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες σε πελάτες που πληρούν τα ίδια κριτήρια και όχι αυτά να τροποποιούνται προς όφελος µόνο µίας µερίδας πολιτών που µάλιστα προσέρχονται ετεροχρονισµένα για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Έτσι, ζήτησε τον Οκτώβριο του 2016 από τη ∆ΕΗ διευκρινίσεις σε σχέση µε τα εξής:

1. Εάν οι πελάτες που έχουν ήδη συνάψει διακανονισµό µε προκαταβολή 30% του οφειλόµενου ποσού και της εξόφλησής του σε 8 δόσεις, δύνανται να ενταχθούν στη νέα ευνοϊκότερη ρύθµιση των 36 ή 12 δόσεων, ανάλογα µε την περίπτωση (παραβίαση ή όχι του µετρητή).

2. Τί οδηγίες έχουν δοθεί στα καταστήµατα της ∆ΕΗ Α.Ε. σχετικά µε το θέµα αυτό.

Η ∆ΕΗ Α.Ε. δεν ανταποκρίθηκε στο έγγραφο του Συνηγόρου, ενώ η ισχύς του συγκεκριµένου προγράµµατος διακανονισµών παρατάθηκε έως την 31.12.2016 δίχως η Επιχείρηση να απαντήσει στα ερωτήµατα που της απηύθηνε η Ανεξάρτητη Αρχή. Ωστόσο, η ∆ΕΗ ανακοίνωσε ΝΕΟ πρόγραµµα διακανονισµών εντός του 2017.

Σχόλια