ΠΥΣ: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα

0

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 31/30.09.2019: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 31 της 30.9.2019 – ΦΕΚ Α’ 147/01-10-2019

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α. της παρ. 2 του άρθρου 82 του Συντάγματος,
  β. των άρθρων 8 και 9 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
  γ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019,
  δ. του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), και ιδίως του άρθρου 3,
  ε. του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της“Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),
  στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
  ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126).

2. Την ανάγκη ύπαρξης ενός συμβουλευτικού οργάνου στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι συναρμόδιοι κρατικοί, κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς, καθώς και οι εκπρόσωποι της αγοράς στον τομέα της ενέργειας, για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου και τη διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την από 27.9.2019 εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση και συγκρότηση

 1. Συστήνεται και συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού.

 2. Η Επιτροπή αποτελείται από:
  α. τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιο για θέματα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως Πρόεδρο,
  β. τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  γ. τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  δ. τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
  ε. τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  στ. τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  ζ. τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών,
  η. τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
  θ. τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
  ι. τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  ια. τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  ιβ. τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
  Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της:
  α. ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.),
  β. ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ),
  γ. ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ),
  δ. ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ),
  ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ),
  στ. ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ),
  ζ. ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ),
  η. ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
  θ. ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace,
  ι. ο Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάς,
  ια. έως έξι (6) εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι φορέων ή/και υπηρεσιακά στελέχη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  ιβ. κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συνδράμει κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α. τη διαμόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων, μεθοδολογίας και κατευθύνσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, καθώς και για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),
β. τη σύνταξη, παρουσίαση και εισήγηση του τελικού σχεδίου του ΕΣΕΚ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
γ. την παροχή συνδρομής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις σχετικές συζητήσεις με τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δ. την ανάλυση και επικαιροποίηση των προς διερεύνηση σεναρίων ανάπτυξης του ενεργειακού συστήματος της χώρας,
ε. τον σχεδιασμό και την προώθηση προτάσεων ενεργειακών πολιτικών και δράσεων, καθώς και την εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις,
στ. την παροχή κατευθύνσεων προς τους θεσμικούς φορείς,
ζ. τον συντονισμό και τη διενέργεια διαβουλεύσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια και για την εκπόνηση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται και στον Κανονισμό Διακυβέρνησης 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 3
Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 4
Σύσταση Γραμματείας Διακυβέρνησης

 1. Συστήνεται πενταμελής Γραμματεία Διακυβέρνησης, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πορείας εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), τον συντονισμό των τεχνικών δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εκπόνηση του και τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 1.
 2. Η Γραμματεία Διακυβέρνησης αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ορίζονται με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, έναν (1) εκπρόσωπο της ΡΑΕ και έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΑΠΕ, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ και του Προέδρου του ΚΑΠΕ, αντίστοιχα, καθώς και έναν (1) εξειδικευμένο εξωτερικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος επιλέγεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 3. Η Γραμματεία Διακυβέρνησης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζονται και οι επιμέρους αρμοδιότητες των μελών της Γραμματείας Διακυβέρνησης, που αναλαμβάνουν την παρακολούθηση και τη διαχείριση των δράσεων για την εκπόνηση του ΕΣΕΚ και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία της.

Άρθρο 5
Κύρωση ΕΣΕΚ

Η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει το τελικό σχέδιο του ΕΣΕΚ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΕΣΕΚ κυρώνεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 6
Σύσταση Ομάδας Εργασίας παρακολούθησης ΕΣΕΚ

 1. Συστήνεται Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων και των σχετικών μέτρων και πολιτικών που περιγράφονται στο ΕΣΕΚ. Αρμοδιότητα της Ομάδας Εργασίας είναι α) η αποτύπωση της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και η γνωστοποίηση στην Επιτροπή τυχόν παρεκκλίσεων κατά την υλοποίηση των εγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών και επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων και β) η πρόταση κατάλληλων νέων μέτρων ή τροποποίηση των υφιστάμενων για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ.
 2. Η Ομάδα Εργασίας παρακολούθησης του ΕΣΕΚ αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο της ΡΑΕ και δύο (2) εκπροσώπους του ΚΑΠΕ, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ και του Προέδρου του ΚΑΠΕ, αντίστοιχα, καθώς και έως τρεις (3) εξειδικευμένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η συγκρότηση της γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία της και την εξειδίκευση του έργου της.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

<

p style=”text-align: center”>Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ