Ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και σημαντικές εκπτώσεις

0

Επιπλέον, στις 30/4/2012 λήγει οριστικά και η προθεσμία έκπτωσης του προσωρινού διακανονισμού κατά 40 τοις εκατό, επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2011 οφειλής.

Επισημαίνεται ότι στις 30/4/2012 λήγει οριστικά και η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του εδ.β παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (εφάπαξ εξόφληση και έξι δόσεις με έκπτωση 100 τοις εκατό και ρύθμιση από επτά έως δέκα δόσεις με έκπτωση 75 τοις εκατό). Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση ισχύος της έκπτωσης κατά 40 τοις εκατό των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, του προσωρινού διακανονισμού, ούτε της ρύθμισης του εδ. β παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4038/2012.

Δικαιολογητικά

 

Σχόλια