Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Πρόσκληση για (1) θέση Πτυχιούχου Νομικής

0

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)

Έχοντας υπόψη:

(α) Την παρ. 9 του άρθρου 11 του Ν. 4315/2014,
(β) Την παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4203/2013,
(γ) Το Ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
(δ) Την παρ. 20 του άρθρου 12 του Ν. 3851/2010,
(ε) Την παρ. 10 του άρθρου 34 του Ν. 3734/2009,
Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού της Αρχής

Προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

– Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με κύκλο σπουδών Ενεργειακού Μηχανικού. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή τουλάχιστον διετούς σχετικής εργασιακής εμπειρίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
– Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή αντίστοιχου. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή τουλάχιστον διετούς σχετικής εργασιακής εμπειρίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
– Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Νομικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο. H προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
– Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού με κύκλο σπουδών Ενεργειακού Μηχανικού ή ΑΤΕΙ Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή αντίστοιχου τμήματος, με ειδίκευση Ενεργειακού Μηχανολόγου. Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο της ενέργειας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ

Σχόλια