Σε διαβούλευση τα σ/ν για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και δημόσιες συμβάσεις

0

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρης Καστανίδης, δημοσιοποίησε και έθεσε προς διαβούλευση, δυο νομοσχέδια που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Με το πρώτο σχέδιο νόμου επικυρώνεται κοινοτική οδηγία για “”τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών”” (οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Με την ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας θα διατηρούνται για έξι μήνες δεδομένα που παράγονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας από τους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων, με σκοπό τη διακρίβωση, διερεύνηση και δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, όπως η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Μετά την παρέλευση των έξι μηνών τα δεδομένα θα καταστρέφονται. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των πληροφοριών θα επιτρέπεται μόνο εφόσον διαταχθεί η διενέργεια της ανακριτικής πράξης της άρσης του απορρήτου σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου για την τέλεση συγκεκριμένου εγκλήματος, ενώ αντίθετα, δεν επιτρέπεται η προληπτική επεξεργασία των δεδομένων. Για τους παραβάτες της εν λόγω οδηγίας προβλέπονται ποινή κάθειρξης άνω των δέκα ετών και χρηματικές ποινές.
Το δεύτερο νομοσχέδιο, παρέχει δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 207/66. Υπό τις προωθούμενες ρυθμίσεις, κατά το προσυμβατικό στάδιο εάν υποβληθούν προσφυγές ή ασφαλιστικά μέτρα κατά της αναθέτουσας αρχής, αμέσως παύει η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης και πρέπει μέσα σε 10 με 15 μέρες να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση. Οι ενστάσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δεν θα εκδικάζονται πλέον από τα Πρωτοδικεία αλλά από τα τριμελή διοικητικά Εφετεία και, εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης είναι άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ, θα επιλαμβάνεται το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, το ΣτΕ θα επιλαμβάνεται αποκλειστικά και επί των συμβάσεων που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια, τους υδάτινους πόρους και τις συμβάσεις παραχώρησης.

Σχόλια