Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, και την αναμόρφωση του Οργανισμού του ΝΣΚ

0

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από την Παρασκευή 19 Απριλίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Θέματα κρατικών ενισχύσεων, Αναμόρφωση Οργανισμού ΝΣΚ, ΕΛΤΕ και άλλες διατάξεις».

Σκοπός του νομοσχεδίου [Link] είναι η ρύθμιση διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 1-24, που αποτελούν το Α’ Μέρος του σχεδίου νόμου, ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και θεσπίζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της διαρκώς αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της εσωτερικής αγοράς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διατάξεις των άρθρων 58 – 81, με τις οποίες επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με στόχο την αποτελεσματικότερη και πλέον εύρυθμη προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2013.

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, και την αναμόρφωση του Οργανισμού τ… by LawNet

Σχόλια