Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για τα κληροδοτήματα

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε [Link] το νομοσχέδιο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και λοιπές διατάξεις». Βασικός σκοπός του νομοσχεδιου είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου των κοινωφελών περιουσιών, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία της αποστολής του Κράτους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο προβλέπεται η συνδρομή ιδιωτών για λογιστικούς, τακτικούς και προληπτικούς ελέγχους ενώ παράλληλα προβλέπεται μητρώο περιουσιών και σχολάζουσων κληρονομιών.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά : “η μέχρι τώρα εμπειρία της εποπτείας των περιουσιών έχει δείξει ότι οι διοικητικές παρεμβάσεις στα πλαίσια της οφειλόμενης εποπτείας των περιουσιών οφείλουν να μην προβάλλουν προσκόμματα στην διοίκηση και διαχείριση, ούτε να εμποδίζουν την επίκαιρη κατά χρόνο λήψη των αναγκαίων αποφάσεων, διότι αλλιώς έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ορθή και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση των περιουσιών. Γι΄αυτό και λαμβανομένου υπόψη του τακτικού ελέγχου της διαχείρισης των περιουσιών που κατοχυρώνεται με τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα που ειδικεύεται στη διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων, οι προληπτικές εγκρίσεις των πράξεων των οργάνων, που έχουν σκοπό να αποσοβούν τη λήψη μη νομίμων αποφάσεων πρέπει να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατό και να δοθεί έμφαση στον κατασταλτικό έλεγχο”.

Οι βασικοί πυλώνες του νομοσχεδίου σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση [PDF] είναι οι ακόλουθοι:

α) καθιερώνεται Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών, για την υλοποίηση της συνταγματικής πρόβλεψης του άρθρου 109 παρ. 3 Σ και την αποτελεσματική παρακολούθηση της καταγραφής, εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών,

β) καθιερώνονται τακτικοί, σε ετήσια βάση, έλεγχοι όλων εν γένει των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών. Δεδομένου ότι ένα τέτοιο έργο είναι αδύνατο να επιτελεστεί στο σύνολό του από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, προβλέπεται η σύναψη συμφωνίας – πλαισίου του Δημοσίου με ελεγκτικά γραφεία που λειτουργούν στη χώρα μας επί τη βάσει του ν. 3693/2008 και αποτελούν πιστοποιημένα όργανα λογιστικών ελέγχων. Ο κατασταλτικός έλεγχος συμπληρώνεται από τη συντρέχουσα αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιθεώρησης να εξετάζει περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνονται ατασθαλίες ή τις οποίες παραπέμπει προς έλεγχο η αρμόδια αρχή,

γ) εισάγονται ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες προληπτικού ελέγχου – όπου απαιτείται – των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών ελέγχου ενώ παράλληλα περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου είναι πραγματικά απαραίτητη η προηγούμενη γνωμοδότηση των Συμβουλίων Κοινωφελών Περιουσιών, λαμβανομένων υπόψη και των καθιερούμενων διαδικασιών κατασταλτικού ελέγχου,

δ) οργανώνεται Μητρώο προσώπων, φυσικών και νομικών, τα οποία θα έχουν την υποδομή και την τεχνογνωσία να ασκούν καθήκοντα των εκκαθαριστών, εκτελεστών, διοικητών και διαχειριστών των κοινωφελών περιουσιών, καθώς και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι αποτελούν τον κατ΄εξοχήν κινητήριο μοχλό των διαδικασιών διοίκησης και εκκαθάρισης των περιουσιών, και καθιερώνεται αντικειμενικός και αδιάβλητος τρόπος επιλογής διά κληρώσεως,

ε) εισάγονται ευέλικτες διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας που συνοδεύονται από ασφαλιστικές δικλείδες για την προάσπιση των συμφερόντων των τιμώμενων και του δημοσίου συμφέροντος,

στ) ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας και, τέλος, 

ζ) ενοποιείται, στον ίδιο νόμο, η αντιμετώπιση των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών, δεδομένου ότι εν πολλοίς τα θέματα της διοίκησης και εκκαθάρισης των περιουσιών είναι κοινά.

Σχόλια