Σε δημόσια διαβούλευση ν/σ για την απλούστευση της κατάρτισης και έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων και λοιπές διατάξεις» με σκοπό την αναβάθμιση, απλούστευση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών τηρήσεως των ληξιαρχικών πράξεων.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη, με το Ν. 4144/2013 τροποποιήθηκε η καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων με τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των ληξιαρχικών πράξεων, με παράλληλη τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων διαχείρισης. Το νέο σύστημα τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από 8-5-2013 εξυπηρετώντας αποτελεσματικότερα τον πολίτη.
Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου έγιναν αποδέκτες ερωτημάτων από άλλες υπηρεσίες και απλούς πολίτες σχετικά με ορισμένα ερμηνευτικά ζητήματα.

Το νομοσχέδιο έρχεται να άρει τις ασάφειες αυτές και να εισάγει νέα εργαλεία στην υπηρεσία του πολίτη, με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης των ληξιαρχικών πράξεων.

Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών ομάδα υποστήριξης των ληξιάρχων, για τα ληξιαρχεία όπου υπάρχει διαπιστωμένο πρόβλημα διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα, από υπαλλήλους που είναι διαπιστευμένοι χρήστες και καταρτίζουν ληξιαρχικές πράξεις για λογαριασμό τους.

Θεσπίζεται νέο πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης των δημοτολογίων και των ληξιαρχείων της χώρας, έτσι ώστε η πληροφορία να καταφθάνει άμεσα και να ενημερώνεται σε πρώτο χρόνο η αστική κατάσταση των Ελλήνων Πολιτών, με ταυτόχρονη κατάργηση της γραφειοκρατίας.

Επίσης προσαρμόζονται οι διατάξεις του ληξιαρχικού νόμου στη νέα δομή των Ο.Τ.Α. και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 06.06.2014 και ώρα 12:00, επί των υιοθετούμενων ρυθμίσεων και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

www.opengov.gr/ypes/

 

Σχόλια