Σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για αδειοδοτήσεις από Επιμελητήρια και ΤΕΕ

0

Σε δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και στην ιστοσελίδα της “Ανοιχτής Διακυβέρνησης” έχουν τεθεί τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που ρυθμίζουν τα ζητήματα αδειοδότησης από τα Επιμελητήρια και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, με τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων εισάγεται η καινοτόμος διαδικασία αδειοδότησης από τους ως άνω αναφερθέντες φορείς στο πλαίσιο της απλοποίησης των υπαρχουσών δομών αδειοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 35 του νόμου 3982/2011. Σκοπός είναι η μείωση των παρατηρούμενων καθυστερήσεων εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τους επιχειρηματίες.

Προβλέπεται η σύσταση ειδικής υπηρεσίας χορήγησης αδειών, η οποία θα πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας παρέχοντας έτσι τις απαραίτητες εγγυήσεις αμεροληψίας καθώς και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τεχνικής επάρκειας. Να σημειωθεί δε ότι η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αδειών που εκδίδονται εξασφαλίζει την απαιτούμενη διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης.

Με το νέο αυτό σύστημα που προωθείται, τα Επιμελητήρια αποκτούν ενεργό ρόλο και ισότιμη συμμετοχή με άλλους φορείς στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων και λειτουργούν πλέον ως συνεργάτες της Πολιτείας, αφού θα χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, θα εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση και τροποποιούν ή ανανεώνουν αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3982/2011.

Τέλος, να αναφερθεί ότι αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του επιχειρηματία η επιλογή της αρχής αδειοδότησης.