Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

0

Το Σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις  παρουσίασε σήμερα και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, ο υπουργός  Κ. Χατζηδάκης. Στόχος του νομοσχεδίου είναι, όπως δήλωσε ο υπουργός, “μέσα από αυτήν τη μεταρρύθμιση, είναι το νοικοκύρεμα του δημοσίου τομέα και η δημοσιονομική εξυγίανση”.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ενοποίηση και η απλοποίηση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων αλλά και των συμβάσεων των εταιρειών κοινής ωφέλειας. Συγκεριμένα, ενοποιούνται οι κανόνες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ανεξαρτήτως του φορέα που τη διενεργεί.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι τα εξής:

— Καταργούνται τα ειδικά καθεστώτα και η ειδική νομοθεσία που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, νοσοκομεία κατά την ανάθεση των προμηθειών τους.
— Δίνεται προτεραιότητα στην πρόβλεψη και τον προγραμματισμό των αναγκών από την πλευρά των αναθετουσών Αρχών με κανόνες διαφάνειας.
— Τίθενται σε ισχύ ενιαίες προβλέψεις τόσο για τους διαγωνισμούς πάνω από τα κοινοτικά όρια (σήμερα 130.000 για τις προμήθειες και 5 εκατ. για τα έργα) όσο και για τους διαγωνισμούς κάτω από τα κοινοτικά όρια, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα για απλοποιημένες διαδικασίες κάτω από τα κοινοτικά όρια.
— Προβλέπεται η δυνατότητα περιορισμού των δικαιολογητικών συμμετοχής για όλους τους διαγωνισμούς σε μια υπεύθυνη δήλωση, στα νομιμοποιητικά έγγραφα και στην εγγυητική επιστολή, εφόσον υπάρχει, προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή και να μειωθεί η γραφειοκρατία: τα πλήρη δικαιολογητικά θα προσκομίζονται εφόσον παραστεί ανάγκη ή με την κατακύρωση.
— Γίνονται προαιρετικές για τους συμμετέχοντες μια σειρά από εγγυητικές επιστολές, με εξαίρεση τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
— Ενσωματώνονται στοιχεία από τις νέες Οδηγίες που ψηφίζονται τον Ιανουάριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με την υιοθέτηση «μαύρης λίστας» για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
— Προβλέπεται η λειτουργία ειδικού ανεξάρτητου οργάνου για την εξέταση των προσφυγών στους διαγωνισμούς, έξω από την ίδια την αναθέτουσα Αρχή.
— Ανοίγει τη συζήτηση για τα Μητρώα Εργοληπτών και τη σύνδεσή τους με τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

Σχόλια