Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Οικονομίας το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων,  με τίτλο «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 29 Αυγούστου, στις 14:00.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο έθεσε σε διαβούλευση ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη , με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στην προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση γίνεται ανάλυση ρίσκου με βάση το είδος της οικονομικής δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο η διοίκηση αποκτά ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης και αναγνώρισης των δραστηριοτήτων, αποκλείοντας περιπτώσεις ασυνεννοησίας μεταξύ των υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα πρόσθετους μηχανισμούς εντοπισμού της μη συμμόρφωσης ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και το αίσθημα ασφάλειας του διοικούμενου έναντι της διοίκησης. Βασίζεται δε στο τρίπτυχο: ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας,  γνωστοποίηση και έγκριση. Οι δραστηριότητες κατατάσσονται στη βάση αυτών των κριτηρίων, με αποτέλεσμα να διακρίνονται σε δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου οι οποίες απαλλάσσονται από την ανάγκη εκ των προτέρων ελέγχου, δραστηριότητες μεσαίου ρίσκου, οι οποίες υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης χωρίς εκ των προτέρων έλεγχο και τέλος, δραστηριότητες υψηλού κινδύνου που χρειάζονται εκ των προτέρων έγκριση.

Βασικό εργαλείο του νέου συστήματος αδειοδότησης αποτελεί το “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων” (ΟΠΣ-ΑΔΕ), υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας. Το πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζει όλη τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχων, βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος. Το σύστημα θα δημιουργήσει επίσης, ολοκληρωμένο μητρώο στο οποίο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για κάθε επιχείρηση, ενώ προβλέπεται και η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ-ΑΔΕ και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με άλλες υφιστάμενες βάσεις δεδομένων.