Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την ελεύθερη διάθεση των εγγράφων του δημόσιου τομέα

0

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Ιουνίου έθεσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το σχέδιο νόμου για την ελεύθερη διάθεση των εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα, στα πλαίσια συμμόρφωσης με κοινοτική Οδηγία.

Σύμφωνα με δηλώσεις της υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου: «Τα ανοικτά δεδομένα είναι βασικός πυλώνας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας του Open Government Partnership (OGP).»

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η διάθεση των δεδομένων αφενός ενισχύει τη διαφάνεια, αφετέρου δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού.

Βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι:

– Η νομοθέτηση της αρχής τής εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης των δεδομένων/πληροφοριών που κατέχει ο δημόσιος τομέας (opendata by default), που σημαίνει ότι τυχόν εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανοικτής διάθεσης επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά από τον δημόσιο φορέα.

– Ο αποκλεισμός της πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημοσίου τομέα δεν δικαιολογείται για λόγους σκοπιμότητας, αλλά μόνον για λόγους νομιμότητας.

– Η περαιτέρω χρήση των δεδομένων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδική διάταξη νόμου, συνιστά νομική υποχρέωση της διοίκησης, η οποία έχει δέσμια προς τούτο αρμοδιότητα.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι είναι αυτονόητο πως η ανοικτή διάθεση δεδομένων γίνεται με απόλυτο σεβασμό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και σύμφωνα με τις εγγυήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, Οδηγία 95/45 ΕΚ).

www.opengov.gr/minreform/

Σχόλια