Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαφθορά

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου με θέμα: «Σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 και,
αφού ληφθούν υπʼ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
Σε ότι αφορά τα θέματα δωροληψίας πολιτειακών και πολιτικών αξιωματούχων, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι “ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή εκείνος που ασκεί την προεδρική εξουσία, ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της κυβέρνησης, οι υφυπουργοί, οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι δήμαρχοι, που ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργειά του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την άσκηση της προεδρικής ή εκτελεστικής εξουσίας, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται τα μέλη της Βουλής, των συμβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιτροπών τους που σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τα ως άνω σώματα
ή επιτροπές δέχονται την παροχή ή υπόσχεση οποιασδήποτε φύσης αθέμιτου ωφελήματος, για τον εαυτό τους ή για άλλον, ή ζητούν τέτοιο ως αντάλλαγμα για να μη λάβουν μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξουν ορισμένο θέμα προς ψήφιση ή για να ψηφίσουν με ορισμένο τρόπο.
Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος υπόσχεται ή παρέχει οποιασδήποτε φύσης αθέμιτα ωφελήματα, άμεσα ή μέσω τρίτου, σε κάποιον για τον ίδιο ή για άλλον, για ίδιους σκοπούς. Επίσης, προβλέπεται ότι οι διευθυντές επιχειρήσεων ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχειρήσεις τιμωρούνται με φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν δεν απέτρεψαν πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον έλεγχό τους, από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης της πράξης της προηγούμενης παραγράφου.

Ακόμη, προβλέπεται η προστασία σε όσους μάρτυρες συμβάλλουν στην αποκάλυψη αξιόποινων πράξεων και οι μάρτυρες αυτοί χαρακτηρίζονται ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος».
    
Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου:

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=5430