Σε λειτουργία η εφαρμογή του taxisnet για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

0

Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή στο taxisnet ώστε οι συμβολαιογράφοι να εκδίδουν Ταυτότητα Οφειλής, για την πληρωμή του φόρου υπεραξίας ακινήτων μέσω του νέου εντύπου Ε41. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς του φόρου υπεραξίας ακινήτων, ο φορολογούμενος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το ακίνητο του υποχρεούται πριν τη σύνταξη του συμβολαίου να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισμό και υπολογισμό του φόρου υπεραξίας.

Στη δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ίδιου του πωλητή, του συμβολαιογράφου που καταρτίζει την συμβολαιογραφική πράξη, τα στοιχεία του αγοραστή, το χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας, τα έτη διακράτησης του ακινήτου, οι συντελεστές και ο υπολογισμός του φόρου. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, να θεωρεί τη δήλωση και δεν έχει την ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.

Ο φόρος που παρακρατείται από το συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του συμβολαίου πρέπει να αποδίδεται από αυτόν με τραπεζική επιταγή που οφείλει να έχει ήδη εκδώσει κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο πωλητής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία κατατίθεται αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής.
Την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη ημέρα της σύνταξης του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος πρέπει να καταχωρεί σε ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφαρμογή του συστήματος Taxisnet τον ΑΦΜ του πωλητή, τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, το ποσό της υπεραξίας επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος, την εφορία παραλαβής της δήλωσης, τον αριθμό της δήλωσης και το φορολογικό έτος που αφορά.

Η δήλωση θα υπογράφεται από το συμβολαιογράφο και τον πωλητή και θα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο θα παραμένει στην εφορία και τα υπόλοιπα αντίτυπα θα επιστρέφονται θεωρημένα, ενώ θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης πρέπει να επισυνάπτεται και στο συμβόλαιο.

 

 
 

Σχόλια