Σήμερα η έναρξη εφαρμογής του νόμου για τη «Δίκαιη Δίκη»

0

Σήμερα τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος 4055/2012 για τη «Δίκαιη Δίκη και την Εύλογη Διάρκεια αυτής» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄51 με ημερομηνία 12.03.2012. Σύμφωνα με την τελευταία διάταξη υπ’αριθμόν 113 του νόμου, η έναρξη ισχύος έχει οριστεί για τις 2 Απριλίου 2012, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 110, όπου ορίζεται διαφορετικός χρόνος έναρξης.

Για παράδειγμα, οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 1, 4 και 5 του νόμου μέχρι να υπαχθούν στα ειρηνοδικεία θα συνεχίσουν να υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών ή του μονομελούς πρωτοδικείου, ενώ η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων και η ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφων (νέο άρθρο 7 του 237 ΚΠολΔ) θα ενεργοποιηθούν μετά την έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις.

Μεταγενέστερη χρονολογία έναρξης θα έχουν και τα ρητώς και ειδικώς οριζόμενα άρθρα 1, 4, 5, 8, 17, 20, που θα εφαρμόζονται από 16 Σεπτεμβρίου 2012, ενώ σύμφωνα με την περ.20 του άρθρου 110, οι διατάξεις των άρθρων 9 έως 16 του Α’ Μέρους για την Πολιτική Δίκη που αφορούν τη διαδικασία στα Πολυμελή Πρωτοδικεία, την ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων και άλλες ρυθμίσεις, θα ισχύσουν μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχόλια