“ΕΚΠΟΙΖΩ” και “Νέο ΙΝΚΑ”: πρόγραμμα δωρεάν νομικής υποστηρίξης σε υπερχρεωμένους καταναλωτές

0

Οι ενώσεις καταναλωτών «ΕΚΠΟΙΖΩ» και «Νέο ΙΝΚΑ», με σχετική ανακοίνωσή τους, παρουσίασαν πρόγραμμα παροχής δωρεάν νομικής υποστήριξης σε υπερχρεωμένους καταναλωτές, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος προσφυγής στο Ειρηνοδικείο στα πλαίσια του Ν. 3869/2010.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και καλύπτει το κόστος προσφυγής στη Δικαιοσύνη μετά την αποτυχία επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού, μέχρι την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο και την κοινοποίησή της.

Η χρηματοδότησή του γίνεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτικό στάδιο και θα αφορά περιορισμένο αριθμό καταναλωτών. Σκοπός της δράσης είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει ο Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, τα οποία προέρχονται από ευπαθείς και οικονομικά ασθενείς κοινωνικές ομάδες, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού και να τους δοθεί η δυνατότητα επανένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Σχόλια