ΣτΕ: Αντισυνταγματική η αύξηση του παραβόλου στις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για διαγωνισμούς Δημοσίου

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ. αριθμ. 136/2013 απόφασή της, έκρινε αντισυνταγματική τη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται η καταβολή αυξημένου παραβόλου (ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού) ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε [Link] αντισυνταγματική την από 04.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν. 4111/2013, με τα οποία ορίζεται ότι για να γίνει δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων στις περιπτώσεις δημοσίων διαγωνισμών και προμηθειών «πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ». Για την είσπραξη δε, του επίμαχου παραβόλου, «το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ερμηνεύοντας τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και με βάση το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες, αποφάνθηκαν ότι το επίμαχο αυξημένο παράβολο θα επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απορριφθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Στο αρχικό στάδιο, για τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία αφορά διαγωνισμούς δημοσίων έργων και προμηθειών, θα ισχύει το παλαιό δικονομικό καθεστώς, δηλαδή η καταβολή παραβόλου των 100 ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση «η υποχρέωση καταβολής του συνολικού ποσού του παραβόλου εξ αρχής, ακόμη και όταν αυτό ανέρχεται στο ανώτατο όριο των 50.000 ευρώ, συνιστά υπέρμετρο περιορισμό του προστατευόμενου από τις συνταγματικές διατάξεις δικαιώματος παροχής έννομης δικαστικής προστασίας που υπερακοντίζει το σκοπό του νομοθέτη. Συνεπώς, η ανωτέρω διάταξη, κατά το μέρος που επιβάλλει την καταβολή ολόκληρου του ποσού του παραβόλου έως την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, ως προϋπόθεση παραδεκτού της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και είναι, κατά τούτο, ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα.

Σχόλια