ΣτΕ: από την κατάθεση της προσφυγής ο υπολογισμός των τόκων, για την επιστροφή φόρων

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας με τις υπ΄ αριθμ. 2190-2191/2014 αποφάσεις της, έκρινε ότι, κατά την επιστροφή φόρων, τελών και προστίμων από το ελληνικό Δημόσιο, ο τόκος υπολογίζεται από την ημέρα κατάθεσης της σχετικής προσφυγής στα δικαστήρια και όχι έξι μήνες από την κοινοποίηση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Εν προκειμένω, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η σχετική πρόβλεψη των Ν.1473/1984 και Ν. 2120/1993,
με τους οποίους καθορίζεται ο χρόνος τοκοφορίας (6%) της επιστροφής του φόρου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως από τον φορολογούμενο.  Συγκεκριμένα κρίθηκε ως αντισυνταγματική καθώς ο προβλεπόμενος χρόνος της τοκοφορίας «έχει ως συνέπεια τη μη προσήκουσα αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας του αχρεωστήτως καταβαλόντος τον φόρο».  

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ υπογραμμίζει ότι η υποχρέωση καταβολής τόκων, «που εξ ορισμού έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση της ζημιάς από στέρηση περιουσιακών στοιχείων, περιορίζεται στο χρονικό διάστημα μετά την πάροδο εξαμήνου από την πρώτη του μήνα επομένου της κοινοποίησεως στη φορολογική αρχή της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου».

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, κατά την Ολομέλεια, «είναι ασύμβατη τόσο με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών ενώπιον των δημοσίων βαρών, όσο και με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περί προστασίας της ιδιοκτησίας».

Σχόλια