ΣτΕ: Απόρριψη της αίτησης αναστολής κατά της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων

0

Απορρίφθηκε από την επιτροπή αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, για αναστολή της πράξης με την οποία επιμερίζονται τα ποσοστά αξιολόγησης των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ανά κλίμακα αξιολόγησης και ανά οργανική μονάδα.

Ειδικότερα, η επιτροπή αναστολών του ΣτΕ έκρινε ότι «τέτοιες πράξεις, που αφορούν την οργάνωση και ομαλή λειτουργία οργανικών μονάδων, δεν υπόκεινται σε αναστολή, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι λόγω σημαντικής ανεπανόρθωτης ή δυσεπανόρθωτης βλάβης».

Τέλος, οι δικαστές έκριναν πως πρέπει να απορριφθούν οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων, σύμφωνα με τους οποίους οι διατάξεις του Ν.4250/14 είναι αντίθετες στα άρθρα 5 , 25 και 103 του Συντάγματος.
 

Σχόλια